You are here
Home > News > EXIM BANK พบปะหารือ จีพี กรุ๊ป สนับสนุนอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

EXIM BANK พบปะหารือ จีพี กรุ๊ป สนับสนุนอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วย ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริหาร EXIM BANK และ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พบปะหารือกับนายกิริต ชาห์ ประธานกรรมการบริหาร จีพี กรุ๊ป และนายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (PSL) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ จีพี กรุ๊ป

เพื่อรับฟังสถานการณ์และทิศทางของอุตสาหกรรมเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองและกฎหมายทางทะเลที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติ รวมถึงหารือแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไทย โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของ EXIM BANK ในการสนับสนุนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงาน PSL เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

Top