You are here
Home > Posts tagged "Bangkok FinTech Fair 2018"

Align Technology รุดหน้าขยายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิด ‘Align Training Center Bangkok’

อะไลน์ เทคโนโลยี (Align Technology, Inc.) (NASDAQ: ALGN) ผู้ผลิตระบบจัดฟันแบบใส Invisalign และเครื่องสแกนช่องปากดิจิทัล iTero ประกาศเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรม Align Training Center กรุงเทพฯ ศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ของ Align ที่กรุงเทพฯ จะเป็นสถานที่สำหรับจัดการฝึกอบรม และการสาธิตกระบวนการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติของทันตแพทย์ โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการผสานโซลูชันและนวัตกรรมของ Align มาใช้ในการรักษาคนไข้ โดยศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ในย่านเพลินจิต

แบงก์ชาติหนุนใช้ FinTech พัฒนานวัตกรรมการเงิน ขับเคลื่อนศก. เร่งสร้างการรับรู้ขยายสู่วงกว้าง

วันนี้ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานเปิดงาน “Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินด้วยการนำเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) มาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะสาหรับกลุ่ม SMEs และผู้บริโภครายย่อย ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศ รวมทั้งเป็นการสื่อสารนโยบายการประยุกต์ใช้ FinTech ในการผู้ว่า ธปท. หนุนใช้ FinTech พัฒนานวัตกรรมการเงิน ขับเคลื่อนศก. เร่งสร้างการรับรู้ขยายสู่วงกว้างพัฒนำนวัตกรรมทางการเงินของประเทศให้มีการรับรู้เป็นวงกว้าง ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ ดร.วิรไท กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ในปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา และมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะเทคโนโลยีนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทั้งประชาชนและภาคธุรกิจเองจำเป็นต้องให้ความสำคัญและปรับตัวให้ทันเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล ทั้งนี้ ธปท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ มาใช้เพื่อช่วยตอบโจทย์ทั้งในด้านการดำเนินชีวิตของประชาชนและการประกอบกิจการของภาคธุรกิจ เนื่องจากประโยชน์ใน 3 มิติที่สำคัญ คือ…

Top