You are here
Home > Posts tagged "Banking Agent"

วีโร่ ฉลองทีมงานเติบโตครบ 100 คน มอบโปรแกรมดูแลสุขภาพชั้นนำแก่พนักงาน

วีโร่ ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบันมีสำนักงานใน 4 เมืองใหญ่ ได้แก่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา และเมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เผยยอดพนักงานในเอเจนซี่แตะ 100 คนในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่มีการเติบโตระดับภูมิภาคสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2550 พร้อมแสดงความขอบคุณและสนับสนุนบุคลากรด้วยโปรแกรมสุขภาพรูปแบบใหม่เพื่อรับมือกับความท้าทายทางด้านสุขภาพกายและใจของไลฟ์สไตล์การทำงานในเอเจนซี่ เพื่อให้ความสำคัญแก่สุขภาพพนักงาน โปรแกรมสุขภาพของวีโร่ได้แก่การบริการให้คำปรึกษาและการบำบัดโดยผู้เชี่ยวชาญแก่พนักงาน และพนักงานยังสามารถลาหยุดพิเศษได้ 1 ครั้งต่อไตรมาส รวมถึงมื้ออาหารและของว่างสุดเฮลตี้อย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์อีกด้วย

ไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับการเปิดช่องให้ร้านสะดวกซื้อเป็น Banking Agent

ช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดความสับสนเกี่ยวกับการแต่งตั้งตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking Agent) เพราะหลายคนคิดว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้น ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว Banking Agent เป็นเรื่องที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้งได้อยู่แล้ว โดยธนาคารพาณิชย์สามารถแต่งตั้งตัวแทนไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์อื่น สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และไปรษณีย์ ซึ่งเกณฑ์ใหม่ได้ขยายให้ครอบคลุมนิติบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วย ทั้งนี้ ตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ สามารถให้บริการ รับฝาก ถอน โอน ชำระเงิน สำหรับลูกค้ารายย่อย ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์การให้บริการลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ตัวแทนที่ธนาคารพาณิชย์เลือกแต่งตั้ง จะต้องมีสถานที่ให้บริการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจน มีเครื่องมือและระบบการให้บริการรองรับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย โดยประเด็นสำคัญธนาคารพาณิชย์ต้องดูแลรับผิดชอบการให้บริการของตัวแทนเสมือนหนึ่งเป็นผู้ให้บริการเอง หลักการของ Banking Agent เพื่อกระจายการให้บริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและทั่วถึง ไม่ใช่การให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ใหม่ ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้แต่งตั้งเอง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์การให้บริการลูกค้า ธนาคารพาณิชย์ต้องรับผิดชอบผู้ใช้บริการเสมือนให้บริการเอง การแต่งตั้งตัวแทนต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี   Banking Agent คืออะไร ? ช่องทางการให้บริการที่เป็นการให้บริการโดยตัวแทน ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้แต่งตั้งขึ้นสาหรับให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ผู้ใช้บริการแทนธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการของผู้ใช้บริการ ธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องรับผิดชอบผู้ใช้บริการเสมือนให้บริการเอง Banking Agent คือสถาบันการเงินหรือไม่ ? Banking Agent ไม่ใช่สถาบันการเงินไม่ใช่การให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ใหม่แต่เป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ที่แต่งตั้ง…

Top