You are here
Home > Posts tagged "CDG"

ESRI แนะใช้ Retail Solution เฟ้นหาทำเลทอง ปรับกลยุทธ์ตลาด รับธุรกิจค้าปลีกยุค New Normal หดตัว 24.7%

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยการวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ชี้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดส่งผลต่อตัวเลขธุรกิจค้าปลีกโดยรวมในไตรมาสที่สองหดตัวประมาณ 24.7% เทียบกับปีที่ผ่านมา แนะธุรกิจค้าปลีกยุค New Normal รีบปรับตัวใช้เทคโนโลยี ชู Retail Solution เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค้าปลีก ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ดึง 2 โซลูชันหลัก “Market Planning and Site Analysis” ช่วยวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งที่ดีที่สุด ลดความเสี่ยงด้านทำเลที่ตั้ง ปรับเลือกพื้นที่ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  และ “Trade Area and Zone Planning”  ช่วยวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ ขอบเขตพื้นที่การขาย เทียบจากตำแหน่งของสาขาหรือจุดให้บริการ พบปัจจุบันธุรกิจค้าปลีก อาทิ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ แฟรนไชส์ เริ่มปรับตัวรับพฤติกรรมผู้บริโภค เร่งปรับกลยุทธ์สู่การค้าปลีกสมัยใหม่ ปรับ-รวม-ย้าย สาขาให้บริการ ขยายพื้นที่ delivery เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ลดขนาดพื้นที่ร้านและสาขาใหญ่ เพิ่มจำนวนสาขาย่อย หวังดันค้าปลีกสมัยใหม่หรืออีคอมเมิร์ซ โดยปัจจุบันโตสวนกระแสถึง 35% จากปีก่อนหน้า

ซีดีจี และ มจพ. แก้โจทย์คนทำงานขาดทักษะคิดวิเคราะห์ จับมือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ผลักดันโค้ดดิ้งสู่ห้องเรียนธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร แก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ผู้ก่อตั้งโครงการ CDG Code Their Dreams ร่วมมือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพและวางรากฐานสมองผ่านกระบวนการโค้ดดิ้ง” สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จำนวน 40 คน มุ่งเน้น 3 ทักษะ ความคิดเชิงตรรกะ (logical thinking) การจัดการปัญหา (problem-solving) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) วางรากฐานแนวคิดเชิงวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนากระบวนการทำงาน และวางแผนธุรกิจระยะสั้น ระยะยาว อย่างมีกลยุทธ์ เผยกว่า 60% บุคลากรจบใหม่ยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ (critical thinking skills) ทักษะสำคัญที่องค์กรต้องการ เตรียมผุดงานวิจัยต่อยอดการพัฒนากระบวนการคิดของเด็กไทยด้วยโค้ดดิ้ง

Top