You are here
Home > Posts tagged "Coffee"

“Café Amazon for Chance” ร่วมสร้างโอกาส เสริมพลังให้สังคม

ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มคนพิการถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความเหลื่อมล้ำในด้านปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม ทั้งด้านการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐาน การศึกษา การประกอบอาชีพ และรายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของคนพิการเป็นอย่างมาก นำไปสู่แนวคิดการสนับสนุนและผลักดันให้คนพิการได้รับความเท่าเทียม มีส่วนร่วมในสังคม และให้ความสำคัญเรื่อง          สิทธิมนุษยชนมากขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการรณรงค์ด้านสิทธิต่าง ๆ อย่างเป็นวงกว้าง ทำให้หลากหลายหน่วยงานหันมามุ่งส่งเสริมสวัสดิภาพของคนพิการ ก่อเกิดการจ้างงาน คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างสมบูรณ์

Top