You are here
Home > Posts tagged "Connect 2020"

Huawei เปิดตัวดัชนีความแข็งแกร่งภาคธนาคารประจำปี 2020

International Data Corporation (IDC) ผู้จัดหาข้อมูลบทวิเคราะห์ทางการตลาด บริการให้คำปรึกษา และการจัดงานกิจกรรมสำหรับตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และเทคโนโลยีผู้บริโภค ร่วมกับ Huawei ได้เปิดเผยรายงานฉบับสำคัญในหัวข้อ “ภาคธนาคารปรับตัวรับความปกติใหม่” (Banking Industry Rises up to the New Normal) ในงาน HUAWEI CONNECT 2020 โดยในรายงานฉบับนี้ IDC และ Huawei สำรวจผลกระทบต่อภาคธนาคารจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจัดทำขั้นตอนที่ธนาคารต่าง ๆ ควรดำเนินการเพื่อรับประกันความสำเร็จในอนาคต ตามรายงานฉบับนี้ IDC และ Huawei ได้จัดทำดัชนีความแข็งแกร่งของภาคธนาคาร (Banking Resilience Index) ขึ้น ซึ่งทำการวัดสถานะปัจจุบันของภาคธนาคารตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์วัดสำคัญ 6 ข้อ ดัชนีนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระดับภูมิภาคอย่างมาก และธนาคารสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของตนเอง และเป็นแนวทางเพื่อหาขอบข่ายที่ควรพัฒนาเพื่อความสำเร็จในอนาคต

Top