You are here
Home > Posts tagged "Contact payment"

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และการใช้จ่ายแห่งอนาคต ด้วยการชำระเงินแบบไร้สัมผัส

สำหรับผู้คนใจปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากส่งผลให้ผู้คนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน อย่าที่เราจะได้เห็นกันในช่วงที่ผ่านมา การมาถึงของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้การใช้จ่ายของเราในแต่ละวันเปลี่ยนแปลงไป อย่างแต่ก่อนการใช้จ่ายถูกจำกัดไว้เพียงรูปแบบของเงินสด แต่ในปัจจุบันเรามีมีทางเลือกและอิสระในการเลือกรูปแบบการใช้จ่ายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตขอเรามากขึ้นอย่าง การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต (Credit Card) การชำระเงินรูปแบบดิจิทัล (Digital Payment) การใช้จ่ายผ่าน QR Code (QR Payment) การใชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) รวมไปถึงการชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contact Payment)

Top