You are here
Home > Posts tagged "ISO 50001"

เอ็นทีที คอม โชว์มาตรฐาน ISO 50001 ยกระดับการจัดการระบบพลังงานใน Bangkok 2 Data Center

เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอ็นทีที คอม) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านไอซีทีโซลูชั่นและการสื่อสารระหว่างประเทศในเครือของ        เอ็นทีทีกรุ๊ป (TYO: 9432) ตอกย้ำมาตรฐานการให้บริการศูนย์ข้อมูล Thailand Bangkok 2 Data Center ภายใต้แบรนด์ “NexcenterTM”   โดยยกระดับการจัดการระบบพลังงานด้วยมาตรฐานสากล Energy Management System หรือ ISO 50001 ลดการใช้ไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีค่าชี้วัดที่ชัดเจน   นายสุทธิพัฒน์ ลือประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทคโนโลยี บริษัท ดิจิทอล พอร์ท เอเชีย จำกัด ในกลุ่มบริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ คอร์ปอร์เรชั่น กล่าวว่า เอ็นทีที คอม เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และด้วยการให้บริการในธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ ต้นทุนหลักกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากการใช้ไฟฟ้า และมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้พลังงานมากขึ้น…

Top