You are here
Home > Posts tagged "Remote"

ผลการศึกษาฉบับใหม่จาก Qualtrics เปิดเผยว่าพนักงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดหวังว่าที่ทำงานจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลัง โควิด-19

ผลการศึกษาจาก Qualtrics รายงานว่าพนักงานเกือบ 3 ใน 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (74%) ต่างคาดหวังว่าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตนทำงาน จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลัง สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากมีการ ปรับตัว และ ปรับการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาด

Top