You are here
Home > Posts tagged "SASS"

ดิจิเทค วัน ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ชูแพลตฟอร์มด้านความปลอดภัย ในธุรกิจธนาคาร – ประกันภัย – สถาบันสุขภาพ

ดิจิเทค วัน เป็นบริษัทในเครือ บริษัท SVOA Group ซึ่งแยกออกมาเพื่อให้บริการโซลูชั่นสำหรับองค์กรธุรกิจ เผยกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในรูปแบบบริการโซลูชั่นเฉพาะกลุ่ม SaaS Business Model (Software as a Service) การให้บริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถาบันการเงิน การธนาคาร ประกันภัย สถาบันสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยพลิกโฉมองค์กรธุรกิจในยุค Digital Disruption

Top