You are here
Home > Posts tagged "SHA"

“ทรูสเฟียร์”ย้ำสุดยอดแห่งบริการที่เป็นเลิศและมั่นใจได้ การันตีด้วยตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย

“ทรูสเฟียร์” “First Class Co-Working Space Destination” ทุกสาขาในประเทศไทย ย้ำความมุ่งมั่น และพิถีถันในรายละเอียด ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว ททท. และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดทำขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ

Top