You are here
Home > Posts tagged "Siam Piwat"

“สยามพิวรรธน์” ผนึก “ธนาคารกรุงไทย” เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่ม

“สยามพิวรรธน์” จับมือ “ธนาคารกรุงไทย” ออกมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคู่ค้าของสยามพิวรรธน์ สนับสนุนผู้ประกอบการ SME และพันธมิตรทางธุรกิจทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟู และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับคู่ค้า รวมถึงเพื่อให้มีสภาพคล่องสำหรับดำเนินธุรกิจ ผ่อนปรนภาระทางการเงิน ประคับประคองธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้

Top