You are here
Home > Posts tagged "success"

กรมพัฒน์ฯ จับมือพันธมิตรเปิดงาน ‘Logistics Behind the Success ofBusiness’จับคู่ 316 ธุรกิจ กับ 7 Startup ด้านโลจิสติกส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยพันธมิตร จัดกิจกรรมเสริมความพร้อม SME ด้วยการสร้างเครือข่ายธุรกิจ Logistics Startup ในงาน “Logistics Behind the Success  of Business : โลจิสติกส์เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ SME”ภายใต้โครงการ DBD Service x Logistics Startup ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก 7 Startupด้านโลจิสติกส์ มาช่วยพัฒนาระบบการขนส่งและคลังจัดเก็บสินค้าให้ทันสมัยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด โดยมีSME 316 ราย เข้าร่วมโครงการ เชื่อ! จะเป็นส่วนสำคัญให้ SME สามารถปรับตัวรับมือกับวิกฤติ COVID-19 ได้

Top