You are here
Home > Posts tagged "Together is Power 2020"

สมาคมการค้า นวัตกรรมการพิมพ์ไทย (TINPA) ขึ้นรับมอบรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563”

กระทรวงพาณิชย์และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาสมาคมการค้าและมอบรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563 หรือ Together is Power 2020 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีแก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นให้สมาคมการค้าพัฒนาองค์กรและบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของประเทศ พร้อมผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถเติบโตตามมาตรฐานธุรกิจสากล

Top