You are here
Home > Posts tagged "Tomorrow"

QAD จัดงานสัมมนาใหญ่ออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก แนะแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงจากดิสรัปชั่นอย่างทันท่วงทีสำหรับกลุ่มธุรกิจการผลิต

QAD Inc. (คิวเอดี) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Cloud ERP สำหรับระบบบริหาร จัดการ ให้กับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก จัดงานสัมมนาออนไลน์ “QAD Tomorrow” ในรูปแบบ VDO Stream พร้อมกันทั่วโลก และนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ของคิวเอดี (QAD) ที่มีต่อบริษัทในภาคการผลิตให้พร้อมรับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือที่เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise” เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจการผลิต สามารถรับมือและประสบความสำเร็จท่ามกลางภาวะปั่นป่วนในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ QAD ยังได้เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรด้วย Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ให้กลุ่มผู้ผลิตทั่วโลกนำไปใช้ฟรี! เพื่อประเมินความสามารถขององค์กร ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ความท้าทาย และความสามารถในปรับตัวให้เข้ากับภาวะชะงักงัน พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Top